specjalizacja / klienci indywidualni

Klienci indywidualni - rozwody, alimenty, prawo rodzinneReprezentowanie klient�w indywidualnych w sprawach s�dowych wymaga delikatno�ci, opanowania i pewno�ci siebie. W takich przypadkach, adwokat wykonuj�cy swoj� prac� musi pami�ta� o nadrz�dnym interesie swojego klienta, a jednocze�nie zapewni� mu komfort i psychiczne bezpiecze�stwo w najbardziej stresuj�cych warunkach.

Wieloletnia praktyka oraz udzia� w najtrudniejszych sprawach s�dowych. Te rzeczy pomog�y nam uzyska� wszystkie wy�ej wymienione cechy dobrego adwokata. Dzi�ki temu r�wnie� Pa�stwu mo�emy zaoferowa� szeroki wachlarz us�ug, obejmuj�cych prawo rodzinne (m.in. rozwody i alimenty), cywilne, skarbowe, spadkowe i karne.

Zapewniamy pomoc kompetentnych i godnych zaufania prawnik�w, nieustannie doskonal�cych swoje umiej�tno�ci w skomplikowanych przypadkach prawnych na terenie ca�ego kraju. Naszym klientom udzielamy porad prawnych, a tak�e reprezentujemy przed s�dami, urz�dami i innymi organizacjami administracji publicznej. Zapewniamy obron� w sprawach karnych, a w sprawach cywilnych zapewniamy zast�pstwo procesowe.

Jeste�my po to, aby Pa�stwu pom�c. W ka�dym przypadku s�u�ymy niezb�dn� rad�, zapewniaj�c wsparcie w trudnych chwilach Pa�stwa �ycia. Kancelaria Prawna Kinga Swoboda - specjalizacje:

> prawo cywilne

1. Sporz�dzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego
2. Reprezentacja Klient�w w post�powaniach s�dowych
3. Negocjowanie, sporz�dzanie i opiniowanie um�w cywilnoprawnych
4. Prowadzenie spraw z zakresu w�asno�ci i praw rzeczowych
���� (zasiedzenia, ochrona posiadania, zniesienie wsp�w�asno�ci)
5. Windykacja nale�no�ci (negocjacje w zakresie css zobowi�za� ��� przez d�u�nik�w, przygotowanie tre�ci porozumie� dotycz�cych css zobowi�za�, odzyskiwanie i sprzeda� przedmiot�w zabezpiecze�)
6. Porady prawne

> prawo rodzinne i opieku�cze

Doradztwo oraz reprezentacja procesowa w sprawach o:
1. Rozwody, separacje, uniewa�nienie ma��e�stwa,
2. Zniesienie wsp�w�asno�ci maj�tkowej ma��e�skiej, podzia� maj�tku wsp�lnego ma��onk�w,
3. Alimenty,
4. Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
5. Ustalenie miejsca pobytu dziecka, oraz w sprawach zwi�zanych z opiek� i kuratel�.

> prawo spadkowe

Doradztwo oraz reprezentacja procesowa obejmuje zagadnienia dotycz�ce:
1. Stwierdzenia nabycia spadku,
2. Dzia�u spadku,
3. Przyj�cia lub odrzucenia spadku,
4. Wyjawienia przedmiot�w spadkowych,
5. Dochodzenia roszcze� o zachowek,
6. Dochodzenia roszcze� os�b wydziedziczonych.

> prawo pracy

Pomoc prawna �wiadczona dla klient�w indywidualnych (pracownik�w) obejmuje:
1. Doradztwo w zakresie spraw ze stosunku pracy oraz zwi�zanych ze stosunkiem pracy (w tym analiza tre�ci um�w o prac� oraz kontrakt�w menad�erskich),
2. Udzia� w negocjacjach oraz sporach s�dowych pomi�dzy stronami stosunku pracy.

> prawo karne

Reprezentacja Klient�w w post�powaniach:
1. Przed Prokuratur� i S�dem,
2. W sprawach o wykroczenia,
3. W sprawach o wykroczenia i przest�pstwa skarbowe,
4. W kt�rych wyst�puj� w charakterze pokrzywdzonego, oskar�yciela posi�kowego, powoda cywilnego.

> prawo administracyjne

1. Sporz�dzanie pism procesowych,
2. Reprezentacja w trakcie post�powania administracyjnego

 
Adwokat Kinga Swoboda ul. Pozna�ska 43/5, 60-850 Pozna�
tel. 604 448 266, kancelaria@swoboda.poznan.pl