koszty doradztwa

Koszty doradztwa

Szanowni Pa�stwo,

Koszty doradztwa ustalamy podczas indywidualnego spotkania z Klientem. Jego wysoko�� uzale�niona jest mi�dzy innymi od rodzaju zlecenia, terminu wykonania, warto�ci przedmiotu sprawy oraz nak�adu pracy. Wychodz�c naprzeciw oczekiwaniom naszych Klient�w, proponujemy do wyboru dwa sprawdzone sposoby rozlicze� za �wiadczone us�ugi prawne:

*Wynagrodzenie godzinowe
, polegaj�ce na ustaleniu wysoko�ci wynagrodzenia w zale�no�ci od czasu po�wi�conego na wykonanie okre�lonego zadania, kt�rego d�ugo�ci nie mo�na oszacowa� z przyczyn niezale�nych od nas. Taki system wynagrodzenia stosowany jest przede wszystkim przy sta�ej obs�udze prawnej os�b prawnych.

*Wynagrodzenie rycza�tow
e, polegaj�ce na ustaleniu okre�lonej sumy wynagrodzenia.�Taki spos�b rozliczania�stosujemy w sprawach, w kt�rych mo�emy okre�li� w przybli�eniu zakres zaanga�owania oraz przewidywany czas jej pomy�lnego rozstrzygni�cia.

W kwestii ustalenia wysoko�ci wynagrodzenia za udzielenie porad prawnych, sporz�dzenia opinii, pisma procesowego, projektu umowy itp., prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Adwokat Kinga Swoboda ul. Pozna�ska 43/5, 60-850 Pozna�
tel. 604 448 266, kancelaria@swoboda.poznan.pl