specjalizacja / klienci indywidualni

Klienci biznesowiNasz profesjonalizm doceniły uznane przedsiębiorstwa i firmy zrónicowanych sektorów i branż polskiej gospodarki, powierzając nam prowadzenie niejednej, często bardzo trudnej sprawy.
Zapewniamy kompleksowąobsługę prawną, w której zakres wchodzą następujące kompetencje: rejestracja oraz pełna obsługa prawna firmy, reprezentacja w sporach przed sądami, urzędami oraz organami administracji publicznej, obsługa prawna biura Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej, aktywne uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach, bieżące konsultacje, doradztwo i opiniowanie, przygotowywanie i opracowywanie dokumentów, umów oraz wewnętrznych aktów normatywnych z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej dziaśalności.
świadczymy usługi z następujących dziedzin prawa:

> kompleksowa obsługa rynku nieruchomości

. przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości;
. doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów;
. obsługa przy zakładaniu, nabywaniu lub zbywaniu spółek celowych
. regulowanie stanów prawnych nieruchomości, audyt nieruchomości
. prowadzenie postępowań przed sądami wieczysto-księgowymi;
. pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń od organów administracji państwowej i samorządowej;
. przygotowywanie i negocjowanie umów najmu budynków i lokali;
. przygotowywanie i negocjowanie umów dzierżawy nieruchomości;
. obsługa prawna procesów komercjalizacji inwestycji
. obsługa prawna procesu projektowania oraz realizacji inwestycji budowlanych;
. przeprowadzanie postępowania o zwrot nieruchomości
. reprezentowanie Klientów w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości;
. reprezentowanie Klientów w postępowaniach o wydanie nieruchomości.

> prawo gospodarcze i cywilne

1. Pomoc w rozpoczęciu dziaśalności (zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego)
2. Opiniowanie oraz sporządzanie projektów dokumentów korporacyjnych, w tym dokumentów przedkładanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
3. Doradztwo w zakresie prawnych aspektów prowadzonej dziaśalności, w tym:
- reprezentowanie Klientów w negocjacjach handlowych
- przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z obrotem gospodarczym
- sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy oraz innych dziedzin prawa związanych z przedmiotem prowadzonej dziaśalności gospodarczej
- obsługa organów spółek (posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy)
- obsługa prawna sporów sądowych oraz postępowań przed sądem arbitrażowym

> prawo pracy

1. Przygotowywanie oraz opiniowanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania oraz innych aktów związanych ze stosunkiem pracy
2. Sporządzanie i opiniowanie treści umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich
3. Doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunków pracy oraz wypowiedzeń zmieniających treść stosunku pracy
4. Obsługa prawna postępowań przed komisją pojednawczą i Sądem

> postępowanie nakazowe i upominawcze

1. Reprezentowanie Klienta w postępowaniu przeciwko dłużnikowi
2. Doradztwo i obsługa prawna postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

> prawo karne

1. Reprezentacja interesów Klienta w sprawach karnych, w tym z zakresu przestępczości gospodarczej prowadzonych przez Prokuraturę i Sądy
2. Zastępstwo procesowe w sprawach, w których podmioty gospodarcze występują jako pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy oraz powód cywilny

 
Adwokat Kinga Swoboda ul. J.H. Dąbrowskiego 23/2, 60-840 Poznań
tel. 604 448 266, kancelaria@swobodowa.poznan.pl