kancelaria

Kinga SwobodaGruntowna wiedza, do�wiadczenie oraz najwy�sza jako�� us�ug, to fundamenty dzia�alno�ci naszej Kancelarii. Wzajemne zaufanie oraz etyczne i kreatywne podej�cie do ka�dej prowadzonej sprawy okre�laj� nasz� misj�.

Pracuj�c realizujemy my�l wsp�czesnego humanizmu, kt�ry oznacza szacunek dla godno�ci cz�owieka, trosk� o jego wolno��, szcz�cie i swobodny rozw�j.

Oferujemy szeroki zakres us�ug prawnych dedykowanych zar�wno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Reprezentujemy Klient�w przed s�dami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz s�dami polubownymi. Je�li charakter oraz zakres prowadzonej sprawy wykracza poza nasze kompetencje, korzystamy z wiedzy i pomocy do�wiadczonych notariuszy, komornik�w, doradc�w podatkowych, t�umaczy przysi�g�ych i rzeczoznawc�w.

By u�atwi� korzystanie z naszych us�ug, proponujemy r�wnie� obs�ug� w j�zyku angielskim i niemieckim.

O najwy�szej jako�ci oferowanych us�ug �wiadczy rosn�ce grono zadowolonych Klient�w. Pomogli�my przeprowadzi� niejedn� skomplikowan� spraw�.

Nasi Klienci dobrze wiedz�, �e warto powierzy� nam swoje tajemnice.

Adwokat Kinga Swoboda ul. Pozna�ska 43/5, 60-850 Pozna�
tel. 604 448 266, kancelaria@swoboda.poznan.pl